Veelgestelde vragen - Toelatingstoetsen

Veelgestelde vragen – Toelatingstoetsen

Iedereen, die geen vwo- of hbo-diploma heeft (een AD diploma geeft ook geen vrijstelling), moet aantonen genoeg kennis te hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Je hebt genoeg kennis van een vakgebied als je:

 • je havodiploma hebt én havo-eindexamen hebt gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur, Leven en Technologie);
 • een vavo-certificaat havo hebt voor dat vakgebied;
 • je havodiploma niet hebt gehaald, maar dat vakgebied wel met een voldoende hebt afgerond;
 • de toelatingstoets voor dat vakgebied hebt gehaald.

Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Anders mag je niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havoleerlingen meestal één of twee.

Let op: je hebt hoe dan ook een afgerond havo-diploma, mbo4-diploma, bachelorgraad of mastergraad (of 21+toets) nodig om te mogen beginnen met een hbo-opleiding. Daarnaast moet je aan de strengere toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek voldoen.

Ja, je mag één keer, één toets herkansen. Dat kan in één van de andere toetsperioden gebeuren.

Vanaf studiejaar 2018-2019 gelden er nieuwe regels. Bij het niet behalen van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek mag elk vak één keer herkanst worden.

Je komt alleen in aanmerking voor toetstijdverlenging voor het maken van de toelatingstoetsen met een dyslexieverklaring. Je boekt dan bij inschrijving voor de toelatingstoetsen de dyslexie-variant. Je krijgt dan 120 minuten in plaats van 90 minuten om een toelatingstoets te maken. Zorg ervoor dat je bij de toetsafname je dyslexieverklaring bij je hebt en ter controle aan de surveillant kunt laten zien.

Nee, als je een voldoende voor één van de vakken hebt gehaald, maar je havo-diploma niet hebt gehaald, hoef je voor dit vak geen toelatingstoets te maken. Vanzelfsprekend moet je dit wel door middel van je cijferlijst aan kunnen tonen.

Let op: hoe dan ook heb je een afgerond havo-diploma, mbo4-diploma, bachelorgraad of mastergraad (of 21+toets) nodig om te beginnen met een hbo-opleiding. Daarnaast moet je aan de strengere toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek voldoen.

Een groot aantal essentiële onderwerpen uit het programma van de toelatingseisen voor de pabo komt niet aan de orde bij het vak ANW (Algemene Natuur Wetenschappen). Het vak ANW biedt onvoldoende dekking van de leerdoelen voor de toelatingstoets voor natuur en techniek. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een aantal kernconcepten, namelijk energie, licht en geluid, kracht en beweging.

Het behalen van het havo-diploma met de voor de pabo benodigde vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde óf biologie óf NLT) voorziet in directe toelating tot de pabo. Als je examen doet in een extra vak, moet je met je volledige examenpakket -inclusief het extra vak- voldoen aan de slaag-/zakregeling om het mee te laten tellen voor het diploma. Alleen wanneer het extra vak meetelt voor het verkrijgen van een diploma, voldoe je voor dat vak aan de eisen van de pabo. Een volledige uiteenzetting van de slaag/zak-eisen vind je op Rijksoverheid.nl. Als je dit extra vak niet mee laat tellen voor het diploma of in een (of meerdere) vak(ken) geen eindexamen hebt gedaan, dan moet je een toelatingstoets doen voor het betreffende vak voor toelating tot de pabo.

Als je zeker weet dat je naar de pabo wilt, dan mag je eerder dan het examenjaar de toelatingstoetsen maken. Je kunt dan contact opnemen met Cito via toelatingstoetspabo@cito.nl.

De uitslag van de toets blijft, ook met terugwerkende kracht, 5 jaar geldig.

Nee, als je inderdaad je propedeuse haalt, is dat niet nodig. In de wet is geregeld dat wanneer je de propedeuse van een opleiding hebt gehaald en diezelfde opleiding aan een andere hogeschool gaat volgen, dat je niet (nogmaals) hoeft te voldoen aan de eisen die gelden voor aanvang van de opleiding.

Ja, want je hebt alleen vrijstelling voor de toelatingstoets van een vak als je een vavocertificaat havo hebt. Je krijgt alleen een vavo-certificaat als je het vak met een voldoende hebt gehaald.

Dat is afhankelijk van welke propedeuse: als je de pabo-propedeuse hebt gehaald voldoe je aan de toelatingseisen. Met een propedeuse van een andere hbo- of wo-opleiding niet. In voorkomende gevallen wordt er dan gekeken naar het eerder behaalde diploma om vast te stellen of je aan de toelatingseisen voldoet.

Ja, dat is nodig. De 21+toets is er op gericht om te bezien of je voldoet aan het niveau om in te stromen in het hoger onderwijs als je geen havo-, vwo- of mbo-diploma hebt. De toelatingseisen voor de pabo komen daar nog boven op. Je moet dus ook aantonen dat je de vereiste kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek hebt om naar de pabo te kunnen gaan.

Dit hangt af van het soort buitenlandse diploma dat je hebt.

 • Een diploma van een school van een van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is een Nederlands diploma. Voor deze diploma’s gelden dezelfde regels als voor Nederlandse diploma’s. Met een vwo- of hbo-diploma voldoe je automatisch aan de toelatingseisen. Met een havo- of mbo-diploma moet je aantonen genoeg kennis te hebben van de drie vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Je hebt genoeg kennis als je je havodiploma hebt en eindexamen hebt gedaan in een vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of NLT). Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Dit kan ook door het maken van een toelatingstoets voor één of meerdere vakgebieden. De toetsen moet je hebben gehaald voordat je aan de pabo kunt beginnen.
 • Overige diploma’s zijn buitenlandse diploma’s. Dit geldt ook voor diploma’s van scholen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De pabo waar je wil studeren beoordeelt of het niveau van je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma en of de pabo je daarmee toe kan laten. Daarnaast geldt voor de pabo:
  • Als je buitenlandse diploma vergelijkbaar is met een Nederlands vwo-diploma voldoe je aan de toelatingseisen. Je hoeft dan dus geen toelatingstoetsen te maken.
  • Als je buitenlandse diploma vergelijkbaar is met een Nederlands havo- of mbo-diploma, voldoe je niet aan de toelatingseisen voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Ook niet als je deze vakken wel op je diploma hebt staan. Je moet dus altijd voor alle drie de vakken een toelatingstoets maken.
  • Heb je een buitenlands diploma van een school van Curaçao, Aruba en Sint Maarten dat vergelijkbaar is met een Nederlands havodiploma? Dan wordt wel gekeken naar de vakken op je diploma en hoef je alleen toelatingstoetsen te maken voor de vakken waarin je geen eindexamen hebt gedaan.

Voor studenten met een buitenlands havo- en mbo-diploma beslist de pabo waar je wil gaan studeren of je de toelatingstoetsen moet maken voordat je aan de opleiding begint of in je propedeuse. Het kan dus zijn dat je al aan de opleiding mag beginnen zonder dat je aan de toelatingseisen voldoet! In dat laatste geval moet je de toetsen wel halen binnen de propedeusefase anders kan je je opleiding niet voortzetten.

Heb je een buitenlands diploma? Neem dan contact op met de pabo waar je wil gaat studeren.

De LOI (en het NCOI) leidt op voor de officiële staatsexamens HAVO. Deze staatsexamencertificaten voldoen inderdaad aan de toelatingseisen PABO en geven je vrijstelling voor de toelatingstoetsen.

Let op: je hebt hoe dan ook een afgerond havo-diploma, mbo4-diploma, bachelorgraad of mastergraad (of 21+toets) nodig om te beginnen aan een hbo-opleiding.

Je hebt een havo-diploma met enkele vakken op een hoger niveau (vwo). Voor jou geldt de ‘havo-regel’: je moet een toelatingstoets doen voor de vakken die geen onderdeel zijn van het examenpakket, in dit geval voor natuur en techniek.

Bij veel vragen kun je de antwoorden niet letterlijk terugvinden in de studiematerialen. Het is namelijk de bedoeling dat je een paar kenniselementen combineert, soms uit verschillende thema’s, kernconcepten of tijdvakken. Veel vragen zijn inzichtvragen. Om deze te beantwoorden moet je stukjes kennis (de basiskennis) gebruiken en zelf nog een paar denkstappen zetten of stukjes kennis combineren.

Nee, je mag geen atlas gebruiken. Je moet wel topografie beheersen want in de vragen van de toelatingstoets wordt topografie gecombineerd met een inhoudelijk thema. Je moet dus weten waar plaatsen, gebieden, rivieren, gebergten etc. liggen om vragen in de toelatingstoets te kunnen beantwoorden. Concreet moet je de zogenoemde ‘basistopografie’ kennen. Dit betekent dat je 100 items in Nederland, 100 items in Europa en 100 in de wereld moet kennen. Cito heeft hiervoor een lijst vastgesteld. Op bijvoorbeeld www.topografieindeklas.nl kun je hiermee oefenen.

Nee, de toelatingstoetsen die de LOI en het NCOI in eigen beheer hebben ontwikkeld zijn niet hetzelfde als de landelijke toelatingstoetsen die de ‘reguliere’ pabo’s aanbieden. De certificaten die de LOI en het NCOI uitreiken bieden alleen toegang tot hun eigen pabo-opleiding. Voor toelating tot een ‘reguliere’ pabo gelden uitsluitend de certificaten van de landelijke toelatingstoetsen.

Nee, O&O geeft geen vrijstelling voor de toelatingstoets natuur en techniek. NLT en O&O zijn verschillende vakken. NLT is vooral kennis- en begripsgericht (een soort ‘combinatievak’ waarin de schoolvakken natuurkunde, scheikunde, biologie zijn geïntegreerd en uitgebreid met extra lesstof), terwijl O&O meer toepassingsgericht is (vooral de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden staan centraal, waarbij wordt geput uit verschillende schoolvakken). NLT en O&O kun je daarom niet aan elkaar gelijk stellen.

De informatie uit de bijlages moet je goed bestuderen, want de toelatingstoetsen gaan er inderdaad vanuit dat je ook over de kennis uit de bijlages beschikt.

Het komt er kort door de bocht op neer dat er meer dan genoeg tijd is om alle vragen te beantwoorden. Er zijn eigenlijk geen studenten die alle tijd nodig hebben, dan wel te weinig tijd hebben. Laat dit je vooral gerust stellen in de voorbereiding en uiteindelijk bij de afname van de toelatingstoetsen.