Leerdoelen

Weten welke kennis je moet hebben als je in de pabo wilt instromen? Bekijk de handreikingen van het nationale expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Hierin staat een uitwerking van en toelichting op de toelatingseisen.

Je kunt deze handreikingen gebruiken om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de poort van de pabo, dan wel de toetsen in het eerste jaar van inschrijving op de pabo. Iedere handreiking bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • korte algemene inleiding over toelatingstoets;
 • beknopte inhoudelijke toelichting op de leerstof voor de toets;
 • preciezere uitwerking van de leerstof in leerdoelen met nadere specificaties: je kunt zien wat wel en niet bevraagd kan worden in de toelatingstoetsen;
 • bijlagen: bronmateriaal, voorbeeldopgaven en toetsmatrijs.

Download de handreikingen: aardrijkskundegeschiedenis en natuur en techniek.

Opbouw leerdoelen

In de handreikingen vind je ook de leerdoelen. Deze leerdoelen komen overeen met de toelatingseisen. Voor aardrijkskunde zijn de leerdoelen onderverdeeld in acht thema’s, voor geschiedenis in tien tijdvakken en voor natuur en techniek in tien kernconcepten.

Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en techniek
Vakgebonden vaardigheden Vakgebonden vaardigheden Vakgebonden vaardigheden
Kernthema’s

Fysische geografie

 • aarde, klimaat en landschap
 • krachten der aarde
 • bronnen van energie
 • water

Sociale geografie

 • bevolking en ruimte
 • bestaansmiddelen
 • arm en rijk
 • grenzen en identiteit
Tijdvakken

Pré-moderne tijd

 • jagers en boeren
 • Grieken en Romeinen
 • monniken en ridders
 • steden en staten

Nieuwe tijd

 • ontdekkers en hervormers
 • regenten en vorsten
 • pruiken en revoluties

Nieuwste tijd

 • burgers en stoommachines
 • wereldoorlogen en Holocaust
 • televisie en computer
Kernconcepten

Biologie

 • biologische eenheid
 • instandhouding
 • gedrag en interactie
 • voortplanting
 • groei en ontwikkeling

Natuurkunde en techniek

 • materie en techniek
 • energie en techniek
 • licht, geluid en techniek
 • krachten, beweging en techniek
 • ruimte
Leerdoelen per kernthema Leerdoelen per tijdvak Leerdoelen per kernconcept