Projectinformatie

Projectinformatie

Havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma of hbo-diploma. Heeft een student dat niet? Dan heeft hij genoeg kennis van een vakgebied als hij:

  • een havodiploma heeft en havo-eindexamen heeft gedaan in dat vakgebied (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of Natuur Leven en Technologie (NLT));
  • een vavo-certificaat havo heeft voor dat vakgebied;
  • de toelatingstoets voor dat vakgebied heeft gehaald.

Aspirant-studenten moeten voor alle drie de vakgebieden voldoen aan de toelatingseisen. Anders mogen ze niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havoleerlingen meestal één of twee.

Voor havoleerlingen en mbo-studenten is  tijdelijk allerlei (grotendeels gratis) hulp beschikbaar. Hiervoor werken diverse partijen samen in het project Instroom pabo.

Doel

Het project Instroom pabo heeft het volgende doel: realiseren van een tijdelijk ondersteuningsaanbod voor alle mbo-studenten en havisten (ook in vavo) die in 2015, 2016 of 2017 willen instromen in de pabo en die zich voor willen bereiden op de nieuwe toelatingseisen voor de pabo.

Breder kader

Het ministerie van OCW en de pabo’s werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding basisonderwijs. In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid staan nieuwe regels voor aanmelding en studiekeuze. De pabo’s hebben kennisbases gemaakt, waarin de minimale kenniseisen aan het einde van de opleiding staan. Om dit gewenste eindresultaat te kunnen behalen, is een bepaald kennisniveau bij de instroom nodig.

Samenwerkende partijen

In het project Instroom pabo werken de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen samen voor het ondersteuningsaanbod. Dit doen zij in nauwe afstemming met onder andere het ministerie van OCW, de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), de AOC Raad, LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren), JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs) en LICA (Landelijk Informatie- en expertiseCentrum Aansluiting hbo). MBO Diensten voert het project uit. Jacqueline de Schutter is de algemene projectleider.

Verlenging en intensivering project

De minister van OCW heeft maandag 31 oktober 2016 een verlenging en intensivering van het project Instroom pabo aangekondigd. De intensivering van het project is bedoeld om potentiële studenten nog beter voor te bereiden op de toelatingstoetsen, bijvoorbeeld door hen meer persoonlijke begeleiding te bieden. Ook kunnen mbo-scholen investeren in de professionalisering van docenten die de pabo-keuzedelen gaan vormgeven. Daarnaast krijgen zij en de pabo’s de mogelijkheid extra in te zetten op het werven van mbo-studenten uit niet-verwante opleidingen. De verlenging biedt studenten die komend studiejaar nog geen gebruikmaken van keuzedelen, de kans zich goed voor te bereiden op de toelatingstoetsen.

Elke regio kan intensiveringsactiviteiten aanvragen bij de landelijk projectleider. Regionale projectleiders, mbo-scholen en pabo’s zijn hierover nader geïnformeerd.

Meer informatie

Archief